Laboral

El nostre departament laboral li confeccionarà les nòmines amb totes les seves possibles variables per baixes d'IT o variacions salarials i de transmetre a través d'el Sistema RED la presentació telemàtica dels butlletins de cotització, altes i baixes de treballadors, i el mantindrà informat sobre tot el procés. Disposem de sistemes en els que, mitjançant internet i un sistema d'accés segur, podrà imprimir en el seu domicili els rebuts salarials, diaris, models 110, 190 i qualsevol altre que prèvia sol·licitud es confeccioni al nostre departament.

 

- Contractes de treball.

- Bonificacions.

- Inscripcions d'empreses a la Seguretat Social.

- Gestió de parts d'accidents de treball.

- Altes i baixes d'incapacitat laboral.

- Acomiadaments, Conciliacions administratives i judicials.

- Pensions de jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, etc.

- Estudis i càlculs de nòmines, contractació, cessaments de treballadors, pensions, etc., realitzats per graduat social col·legiat.

Servei Laboral