Laboral

El nostre departament laboral li confeccionarà les nòmines amb totes les seves possibles variables per baixes d’I.T. o variacions salarials i transmetrà a través del sistema RED la presentació telemàtica dels butlletins de cotització, altes i baixes de treballadors, i el mantindrà assabentat sobre tot el procés. Disposem de sistemes en els quals, mitjançant internet i un sistema d'accés segur, podrà imprimir al seu domicili dels rebuts salarials, diaris, models 110, 190 i qualsevol altre que prèvia sol·licitud es confeccioni al nostre departament.
 
 
- Contractes de treball.
 
- Bonificacions.
 
- Inscripcions d’empreses en la Seguritat Social.
 
- Gestió de parts d’accidents laboral.
 
- Altes i baixes d’incapacitat laboral.
 
- Acomiadaments, Conciliacions administratives i judicials.
 
- Pensions de jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, etc.
 
- Estudis i càlculs de nòmines, contractació, cessaments de treballadors, pensions, etc., realitzats per Graduat Social col·legiat.
Laboral